1. રાજુ : તું આવી ફાટલી ગંજી શા માટે પહરે છે

ભોલુ : રાજુ મારી ગંજી વારંવાર ફાટી જાય છે

રાજુ : રણજિત ની ગંજી પહેરો!

ભોલુ : તો રણજિત શું પહરેશે?

2.  ૨ મિત્રો હોટેલ માં ગયા . ૧ કિલો ભજીયા મંગાવ્યા .૧ મિત્ર ગમાર હતો .

ગમાર ભજિયું જોઇને : સાલું કયેથી તોડું નહિ કયેથી ટાંકા નથી માવો મહી પેઠો તો પેઠો કઈ રીતે

3. એક કાકા વરસાદ માં છતરી લઈને જતા હતા અને એ કાકા હિસાબ કરતા હતા કે ચાર તારી બાર.

આગળ એમને આવડતું નતું એટલે આખા રસ્તા માં એ આજ બોલ્યા કરતા હતા.

એવા માં આગળ રસ્તા માં એક ડોસી માં ચાર વીંનતા હતા તેને આ કાકા ને બોલતા સાંભળ્યો ક ચાર તારી બાર એટલે ડોસી ગુસ્સે થઈ ન બોલી બાર તારી છત્રી.

4. ટીચર:ચંદુ WHAT IS DIFFERENCE BETWEEN HIMAMI & સુનામી…..?

 

ચંદુ: એમા વળી શું તફાવત…

 

HIMAMI IS FACEWASH &  સુનામી IS DESHWASH…..

5.  એક દહીવાળો બસ માં બેઠો હતો.સીટ પર લખ્યું હતું મહિલાઓ કે લિયે.

આગળ ના સ્ટોપ પરથી બે મહિલા બસ માં આવી અને બસ માં જગ્યા ન હતી એટલે તેમણે દહીં વાળા ને કહ્યું ખડે હો જાઓ.

દહીવાળો બોલ્યો કેમ?

મહિલાઓ બોલી ક્યોકી હમ મહિલાએ હે તો દહીવાળો ધીમેથી બોલ્યો આપ મહિલાએ હે તો ક્યાં હુઆ હમ દહીં લાયે હે…

6.  કનુઃ મારે ચાર દિકરા છે.

પહેલો એમબીએ છે

બીજો એમસીએ છે

ત્રીજો પીએચડી છે

ત્રીજો પીએચડી છે

ચોથો ચોર છે.

મનુઃ તો ચોરને ઘરમાંથી કાઢી કેમ નથી મૂકતો?

કનુઃ એ જ તો કમાય છે, બાકીના બેરોજગાર છે…

Advertisements